📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬ ===========================

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 295 ราย 🔴
============================
🔹อ.เมือง 98 ราย (กะลุวอ 7) (กะลุวอเหนือ 11) (โคกเคียน 15) (บางนาค 41) (บางปอ 7) (มะนังตายอ 3) (ลำภู 14)
🔹อ.ระแงะ 49 ราย (กาลิซา 3) (เฉลิม 2) (ตันหยงมัส 16) (ตันหยงลิมอ 9) (บองอ 9) (บาโงสะโต 6) (มะรือโบตก 4)
🔹อ.เจาะไอร้อง 32 ราย (จวบ 14) (บูกิต 😎 (มะรือโบออก 10)
🔹อ.แว้ง 27 ราย (กายูคละ 6) (ฆอเลาะ 1) (แม่ดง 2) (โล๊ะจูด 7) (แว้ง 11)
🔹อ.ตากใบ 26 ราย (เกาะสะท้อน1) (โฆษิต 1) (เจ๊ะเห 7) (นานาค 4) (พร่อน 2) (ไพรวัน 1) (ศาลาใหม่ 10)
🔹อ.จะแนะ 21 ราย (จะแนะ 5) (ช้างเผือก 10) (ดุซงญอ 2) (ผดุงมาตร 4)
🔹อ.สุไหงโก-ลก 19 ราย (ปาเสมัส 2) (ปูโยะ 1) (มูโนะ 2) (สุไหงโก-ลก 14)
🔹อ.ยี่งอ 12 ราย (จอเบาะ 1) (ตะปอเยาะ 1) (ยี่งอ 4) (ละหาร 4) (ลุโบะบือซา 2)
🔹อ.สุไหงปาดี 5 ราย (กาวะ 1) (โต๊ะเด็ง 1) (ปะลุรู 1) (ริโก๋ 1) (สากอ 1)
🔹อ.ศรีสาคร 5 ราย (เชิงคีรี 1) (ตะมะยูง 1) (ศรีบรรพต 2) (ศรีสาคร 1)
🔹อ.รือเสาะ 1 ราย (ลาโละ)
🔹อ.สุคิริน 0 ราย
🔹อ.บาเจาะ 0 ราย