📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 348 ราย 🔴
============================
🔹อ.สุคิริน 63 ราย (มาโมง)
🔹อ.เมือง 57 ราย (กะลุวอ 2) (กะลุวอเหนือ 5) (โคกเคียน 16) (บางนาค 25) (บางปอ 2) (มะนังตายอ 4) (ลำภู 3)
🔹อ.บาเจาะ 41 ราย (กาเยาะมาตี 7) (บาเจาะ 15) (บาเระใต้ 3) (ปะลุกาสาเมาะ 16)
🔹อ.สุไหงโก-ลก 40 ราย (ปาเสมัส 16) (ปูโยะ 1) (สุไหงโก-ลก 23)
🔹อ.เจาะไอร้อง 37 ราย (จวบ 18) (บูกิต 25) (มะรือโบออก 4)
🔹อ.ระแงะ 26 ราย (กาลิซา 5) (เฉลิม 5) (ตันหยงมัส 6) (บองอ 3) (บาโงสะโต 4) (มะรือโบตก 3)
🔹อ.ศรีสาคร 22 ราย (กาหลง 1) (เชิงคีรี 3) (ซากอ 4) (ตะมะยูง 3) (ศรีบรรพต 1) (ศรีสาคร 10)
🔹อ.สุไหงปาดี 21 ราย (กาวะ 3) (โต๊ะเด็ง 5) (ปะลุรู 6) (ริโก๋ 1) (สากอ 3) (สุไหงปาดี 3)
🔹อ.ยี่งอ 21 ราย (จอเบาะ 2) (ตะปอเยาะ 9) (ยี่งอ 6) (ลุโบะบายะ 4)
🔹อ.จะแนะ 14 ราย (จะแนะ 6) (ช้างเผือก 4) (ผดุงมาตร 4)
🔹อ.แว้ง 5 ราย (โละจูด 3) (เอราวัณ 2)
🔹อ.รือเสาะ 1 ราย (ลาโละ)