“โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมประกวดการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมประกวดการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการพูดและการเขียน รวมถึงได้เข้าร่วมการประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนทั่วไปที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาสู่การประกอบอาชีพ ระดับสถานศึกษา
สำหรับกิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย 1.การประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ 2.การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ
โดยได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนนราสิกขาลัย เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ทั้งนี้ มีการไลฟ์สด ผ่าน Facebook live เพจ กศน.นราธิวาส ขณะจัดกิจกรรมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อให้สถานศึกษาและประชาชนที่สนใจ สามารถรับชมได้อีกด้วย