“โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส