ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

14 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 อย่างเป็นประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ