ขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3 ข 1 พฤษภาคม 2564 หน้า 10 )