กิจกรรมทดสอบการรู้หนังสือไทย

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายกิตตินันต์ แวอูเซ็ง ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบการรู้หนังสือไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ หรือผู้ลืมหนังสือ เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผลทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส