“ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมงาน”นวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้ “

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

“เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ครูวิทยะฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ว.PA (Performance Appraisal)

ครูวิทยะฐานะชำนาญการ

Read more

ผู้บริหารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ว.PA (Performance Appraisal)

ผู้บริหารอบรมเชิงปฏิ

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบขนมและน้ำผลไม้ แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 ณ โรงพยาบาลสนามพลวงชมพู อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ

Read more

“นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

“โครงการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

บุคลากร กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวโรกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

“ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการสร้างอาคาร กศน.ตำบลบูกิต ณ บ้านสะเตีย์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

“พบปะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา “

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

“พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แด่นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ

ร่วมแสดงความยินดีและ

Read more

“พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read more

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนูญ เศษแอ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบัง ณ กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read more