ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบขนมและน้ำผลไม้ แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 ณ โรงพยาบาลสนามพลวงชมพู อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ

Read more

บุคลากร กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวโรกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แด่นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ

ร่วมแสดงความยินดีและ

Read more

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

ลงพื้นที่ประชาสัมพัน

Read more

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

ลงพื้นที่ประชาสัมพัน

Read more

อบรมการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน Topic : การพัฒนาครู “เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีทัศน์” ในรูปแบบโปรแกรม Zoom Meeting

อบรมการผลิตสื่อวิดีท

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ กศน.อำ

Read more

ดำเนินการจัดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบสอบวั

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านโปรแกรม Google meet

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร อย่าลืมมม!!! วันที่ 2 – 3 , 9 ตุลาคม 2564 มีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ ตามตารางที่ครูรับผิดชอบแจ้ง

แจ้งนักศึกษา กศน.อำเ

Read more

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลซากอ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลซากอ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลศรีสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศรีสาคร

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลศรีสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศรีสาคร

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลเชิงคีรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลเชิงคีรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร #ขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้รับคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “คนดีศรีเสมา จชต.” ประจำปี 2564

กศน.อำเภอศรีสาคร #ขอ

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more

ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมปรึกษาหารือ เพื่

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาครขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ที่ได้รับ #รางวัลที่ 1 ประเภทรางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

กศน.อำเภอศรีสาครขอแส

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอัลฮาซานียะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Education โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

โครงการพัฒนาหลักสูตร

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คณะครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คณะครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE ผ่านนวัตกรรม LineOA กศน.อำเภอศรีสาคร

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิขอรับทุขการศึกษารายปีต่อเนื่อง ของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้บริหาร ครู

Read more

กศน อำเภอศรีสาคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #ได้รับรางวัลชมเชย (โครงงานเครื่องบดเอนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้) ภายใต้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับประเทศ ประจำปี 2564

กศน อำเภอศรีสาคร ขอแ

Read more

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ผ่าน Facebook Life ETV Chanel ณ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

รับชมการถ่ายทอดสดกิจ

Read more

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ผ่าน Facebook Life ETV Chanel ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

รับชมการถ่ายทอดสดกิจ

Read more

นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ของ ศว.นราธิวาส เตรียมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ในรูปแบบ Online

นักศึกษา กศน.อำเภอศร

Read more

การแยกกักตัวทีบ้าน (Home isolation) ในกรณีผู้ป่วยมีผู้ดูแล ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ผู้ดูแลก็ยังต้องระมัดระวังตัวเอง เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ

การแยกกักตัวทีบ้าน (

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอแสดงความยินดีกับรางวัลประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด โดยรางวัล #รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ #กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอแ

Read more