“ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน กศน.”

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

“ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมงาน”นวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้ “

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

“เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

“นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

“โครงการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

“ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการสร้างอาคาร กศน.ตำบลบูกิต ณ บ้านสะเตีย์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

“พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

“พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read more

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนูญ เศษแอ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบัง ณ กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read more

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

“ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ”

“วันปิยมหาราช&

Read more

“การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564”

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more

” ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-net กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส “

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

“เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจเยี่ยมและเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “

10 ตุลาคม 2564 นายสุ

Read more

“เยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาชีพ และกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ และเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )

วันศุกร์ ที่ 17 กันย

Read more

“ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more

“โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมประกวดการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

“ประชุมการอบรมผู้บริหารและบุคลากร กศน. ที่จัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย “

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

“ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส “

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

“โครงการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more

“เข้าร่วมประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ กศน.ชาเลนจ์ ระดับประถมศึกษา ในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 “

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเมล็ดพันธุ์และรับสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน”

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

“ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และการจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Google Meet”

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเมล็ดพันธุ์และรับสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน”

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

“มอบหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์”

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more

สัมนาก่อนจบหลักสูตรและพิธีปิด “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ” แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

วันจันทร์ ที่ 16 สิง

Read more

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more

” เข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 “

วันที่ 9 สิงหาคม 256

Read more

“ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ : ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน “

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับภาคใต้ การประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่น”

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือกผู้นำจิตอาสาดีเด่น ระดับภาคใต้ การประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประเภทผู้นำจิตอาสาดีเด่น”

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

“ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ”

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

14 กรกฎาคม 2564 สำนั

Read more

“ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มชายแดนใต้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet”

วันที่ 14 กรกฎาคม 25

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

12 กรกฎาคม 2564 สำนั

Read more

“ร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงส่งและขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อุดม เตสะ ชำนาญการ ได้ย้ายดำรงตำแหน่งข้าราชการ กศน.อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์”

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

“การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2564 1) ชุมชนจิตอาสาดีเด่น 2) ผู้นำจิตอาสาดีเด่น โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 6 กรกฏาคม 256

Read more

” ประชุมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.และแผนงาน/โครงการ กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 “

วันที่ 5 กรกฏาคม 256

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

“กศน.ชาเลนจ์ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564”

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 2 “โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. “

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

“ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดซื้อหรือจัดหาสื่อที่ใช้การดำเนินงาน ขั้นพื้นฐาน และสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน”

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

“ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ มอบสิ่งของสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564”

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more