ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ และเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )

วันศุกร์ ที่ 17 กันย

Read more

“ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more

ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมปรึกษาหารือ เพื่

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาครขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ที่ได้รับ #รางวัลที่ 1 ประเภทรางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

กศน.อำเภอศรีสาครขอแส

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอัลฮาซานียะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Education โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

โครงการพัฒนาหลักสูตร

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คณะครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more