ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ฐานเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านละโอ ม.2 ตำบลศรีบรรพต

โครงการศึกษาดูงานแหล

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คณะครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

ร่วมอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม zoom

ร่วมอบรมโครงการนิเทศ

Read more

กิจกรรมสัมมนาและสร้างเครือข่ายการแนะแนว ภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางระบบ Zoom Meeting

กิจกรรมสัมมนาและสร้า

Read more

“โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมประกวดการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more