กิจกรรมสัมมนาและสร้างเครือข่ายการแนะแนว ภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางระบบ Zoom Meeting

กิจกรรมสัมมนาและสร้า

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE ผ่านนวัตกรรม LineOA กศน.อำเภอศรีสาคร

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more