“โครงการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ดำเนินโครงการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในระดับจังหวัดและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกรรมการ 2.นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 4.นายมะนะพียะ เมาตี รองประธานสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส และ 5.นายชาคริต มะยาเมง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ผลการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด ได้แก่ สถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสน์ สังกัด กศน.อำเภอแว้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น