ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้ผ่านการประ

Read more

ประชุมโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ประชุมโครงการติดตามแ

Read more

ประชุมอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมกศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3

ประชุมอบรมแบบออนไลน์

Read more

“ประชุมโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564”

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

“ประชุมชี้แจงการอบรมบุคลากรหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 online”

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read more

ลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง ก่อนเข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสมองของผู้สูงอายุอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงทะเบียนและตรวจคัดก

Read more

ประกาศจุฬาราชมนตรี…ดูดวงจันทร์ ในวันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า… แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันนะคะ…

ประกาศจุฬาราชมนตรี&#

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใดที่สนใจเข้าร่วม ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาถิ่นใต้ตากใบ (ภาษาเจ๊ะเห) ผ่านคลิปวิดีโอ

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอป

Read more

ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและรับรางวัล ในการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวนราธิวาส” โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

ร่วมพิธีรับมอบเกียรต

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563”

วันที่ 17 มีนาคม 256

Read more

“ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

“ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน”โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

พิธีปิดและรับมอบวุฒิบัตรผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

พิธีปิดและรับมอบวุฒิ

Read more

ประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชุมที่ปรึกษาและคณ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

โครงการพัฒนาบุคลากรเ

Read more

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ณ บ้านดาฮง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

เป็นวิทยากรให้ความรู

Read more

“เยี่ยมชม ให้กำลังใจกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ และเยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 2 มีนาคม 2564

Read more

พิธีมอบลายผ้ามัดหมี่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

พิธีมอบลายผ้ามัดหมี่

Read more

ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กิจกรรม พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด “

  วันที่ 1 มีนา

Read more