ผอ. กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พ.ย.63 นายท

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ บุคลากรครูตำบลเกาะสะท้อน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูศรช. และครูอาสาฯประจำตำบลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูผู้ช่วยกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

วันที่ 27 – 29

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากรครูกศน.ตำบลเกาะสะท้อน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูผู้ช่วย และครูกศน.ตำบลเจ๊ะเห ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 – 25

Read more

“ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

Read more