นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ได้มอบหมายให้นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ดำเนินการจัดสอบซ่อมวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลนานาค เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัคริย์ “

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ ได้มอบหมายให้ครูกศนตำบลบางขุนทอง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ “อ่านอิ่มรัก” ครั้งที่ 3 ภายใต้องค์กร Save The Children (องค์กรช่วยเหลือเด็ก)

วันที่ 17-18 พฤศจิกา

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/25ุ63

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแมจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่24 พฤศจิกายน 2

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ร่วมงานเลี้ยงส่ง ท่านรองวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more

เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2563

เข้าร่วมโครงการปรองด

Read more

การประเมินผลเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

การประเมินผลเพื่อขอม

Read more

กศน.อำเภอตากใบ มอบหมาย ให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยนายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯประจำตำบล และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

13 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมาย ให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยนายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯประจำตำบล และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

13 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมาย ให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยนายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯประจำตำบล และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

13 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ครูอาสาฯประจำ ศรช. ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใ

12 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวโรสลีนา ยูโซะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

12 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

พิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

พิธีปิดโครงการประชุม

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

โครงการประชุมเชิงปฏิ

Read more

ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19 .ในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ กศน.อำเภอศรีสาคร ณ กศน.อำเภอศรีสาคร

ตรวจคัดกรองการแพร่ระ

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายพิเชฐ จินดารัตน์ ครูศรช.ตำบลโฆษิต รับผิดชอบดูแลนักศึกษา และดำเนินการคุมสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย และนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ กศน. ตำบลศาลาใหม่ เพื่อรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

หัวหน้ากศน.ตำบลเกาะสะท้อน มอบหมายให้นางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯปอเนาะ จัดมุมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะและกิจกรรมมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

คณะครู กศน.ตำบลพร่อนร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการเกษตรและสหกรณ์ มาตรวจเยี่ยม สวนเกษตร ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูผู้ช่วยกศน.อำเภอตากใบ และบรรณารักษ์ ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

คณะครูกศน.ตำบลพร่อนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

คณะครูกศน.ตำบลไพรวัน ลงพื้นที่ประสานงานผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การดำเนินการไลน์สด ON-AIR ของนักศึกษากศน.

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ หัวหน้ากศน.ตำบลนานาค มอบหมายให้ นางศศิกานต์ กอสกุล ครูศรช.รับสมัครนักศึกษาใหม่กศน.ตำบลนานาค ภาคเรียนที่2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย นายนิติ คงพูน ครู กศน. ตำบลศาลาใหม่ และนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครูกศน.ตำบลพร่อน และนายประดับ ล่องสมุทร ครูศรช.ตำบลพร่อน นำส่งข้อสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางศศิกานต์ กอสกุล ครูศรช. เข้าพบปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานาคและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานาค เพื่อแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวดาราณี พนาลี ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางเตือนใจ จันทร์เพ็ญ ครูอาสาฯปอเนาะ และนางพัชรี ไชยสิทธิ์ ครูอาสาฯปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ นางสาวนูรีดา ดารามั่น ครูผู้ช่วย ดำเนินการคุมสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam)

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ และคณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อนจัดกิจกรรมพบปะ ‘ กาแฟยามเช้า’ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เพื่อแลกเปลี่ยน เสวนาเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลเกาสะท้อนจัดประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 6 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะ ครูกศน.ตำบลเกาสะท้อน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาสะท้อน ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 5 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาสะท้อน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 4 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลพร่อนลงพื้นที่พบปะกำนัน ปลัดตำบล หมู่ 2;4;5; เพื่อขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 5 พ.ย.63 นายท

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ. กศน.ตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย ครู ศรช. ครู ศรช.ครูสอนคนพิการ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย ทุกวันพุธ ของสัปดาห์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

ผอ. กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พ.ย.63 นายท

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ บุคลากรครูตำบลเกาะสะท้อน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูศรช. และครูอาสาฯประจำตำบลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูผู้ช่วยกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

วันที่ 27 – 29

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากรครูกศน.ตำบลเกาะสะท้อน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูผู้ช่วย และครูกศน.ตำบลเจ๊ะเห ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 – 25

Read more

“ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

Read more