เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้​ หลักสูตร​ การเรียนรู้ในศตวรรษ​ 21​

นายมนพ​ ขวัญดี​ ผอ.ก

Read more

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านประชานิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการเสริมสร้างและ

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( Boot Camp) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 15 กรกฏา

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2563

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว English For Communication – Tourism)

วันที่ 13 กรกฏาคม 25

Read more

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย

การรับสมัครสอบแข่งขั

Read more

“ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 25

Read more

ประชุมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 กรกฏาคม 25

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยทีมงานครูและนักศึกษา กศน.ตำบลเจ๊ะเห ร่วมต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.ทุกอำเภอ

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

บุคลากรและองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตากใบ ร่วมต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.ทุกอำเภอ

วันที่ ๙ กรกฎาคม 256

Read more

“ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างควมาเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2563 “

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

“ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายแก่หน่วยงาน สถานศึกษา”

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

“ ลงนิเทศติดตามการปรับปรุง พัฒนา และการขับเคลื่อนงาน กศน.ตำบล เพื่อการปรับปรุง พัฒนาให้สูงกว่าระดับดี ถึงดีมาก และดีเด่น”

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

“โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมwordpress สถาบันการศึกษาปอเนาะและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาค

Read more

“ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

ร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ (โครงการวิทยากรสร้างสันติสุข ครู ข )

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

ครู อาสาประจำตำบลนานาค รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดโครงการการป้องกันภัยจากยาเสพติด รุ่นที่ ๑

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more