รายการการโอนเงิน

รายการการโอนเงินเดือนธันวาคม 2563                                     

รายงานการโอนเงินเดือนมกราคม 2564 **งบอุดหนุน+ผ.5                **งบรายจ่ายอื่น+ผ.4

รายการการโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ             ** ผ.4+งบรายจ่ายอื่น 

รายการการโอนเงินเดือนมีนาคม 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ                  **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนเมษายน 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ                 **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนพฤษภาคม 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ             **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนมิถุนายน 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ             **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนกรกฎาคม  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ             **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนสิงหาคม  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ             **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนกันยายน  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ                                          **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น